Kort geding inzake vergunning Breda Live 2017

De Stichting vraagt de rechter om de vergunning voor Breda Live 2017 op het Chasseveld in te trekken.

Vandaag om 15 uur start een kort geding waarin de Stichting Chasseveld de bestuursrechter verzoekt om de vergunning voor Breda Live 2017 op het Chasseveld in te trekken.
 
Vooropgesteld: de Stichting heeft helemaal niets tegen Breda Live als zodanig, maar wel tegen de locatie, de duur en het moment waarop dit evenement gepland wordt. Wij realiseren ons dat velen die een kaartje gekocht hebben, teleurgesteld zijn als de rechter de omwonenden gelijk geeft. 
 
Het feit dat:

- de Gemeente Breda eerder gemaakte afspraken zoals belegd in de nota ‘Richting aan Evenementen’ uit 2013 niet nakomt (reductie tot 2 luidruchtige evenementen op het Chasseveld per jaar zo gauw Breepark gereed is),

- het aantal zeer luidruchtige evenementen de laatste jaren explosief is gegroeid, net als de overlast door met name lage bastonen,

- de dwingende procedurele voorschriften bij het proces van vergunningverstrekking systematisch – dus ook bij dit evenement - niet hanteert (b.v. het niet nakomen van wettelijke termijnen),

- de huidige gemeentelijke kaders voor het organiseren van evenementen (o.a. Bestemmingsplan, Algemene Plaatselijke Verordening en nota Feestregels) negeert,

- meer geluid - in het bijzonder bastonen - toestaat in de vergunning dan de Omgevingsdienst adviseert in haar advies,

maakt dat wij ons genoodzaakt zien om de dialoog te juridiseren. 

 

Ondanks vele gesprekken tussen omwonenden en de Gemeente worden bewonersbelangen op geen enkele manier worden geborgd, ook niet in de nieuwe concept-nota 'Evenementenbeleid Breda' zoals die momenteel circuleert.

 

Omdat de Gemeente vorige week pas de vergunning heeft afgegeven, was het niet mogelijk om eerder bezwaar te maken. Dat kan de Stichting echter niet verweten worden, de Gemeente is in deze nalatig geweest. Wij hebben de Rechtbank gevraagd om behandeling van deze zaak voordat de opbouwactiviteiten gaan plaatsvinden, zodat diens schade zoveel mogelijk beperkt blijft.

Wij adviseren de Gemeente dan ook om Breda Live 2017 te verplaatsen naar een meer passende locatie. Er zijn veel terreinen in de omgeving waar wel een evenementenbsestemming op rust. 
 
Wij wachten de behandeling van ons verzoek en het oordeel van de rechter af.

Artikel BN de Stem