Over ons

Het Chasséveld te Breda is al vele jaren een gemeentelijk evenemententerrein.
Wanneer er geen evenement is, kan er geparkeerd worden.

Met het gegeven dat er evenementen georganiseerd worden, is op zich niets mis.
Een kenmerk van een stadscentrum is immers dat er enige reuring is.
Dat weten bewoners van een binnenstad maar al te goed.

Vroeger waren de evenementen op het Chasséveld kleinschalig: het betrof een circus, het Roodharigen-festival, het Strip-festival, het Ballonfiesta,  of andere relatief kleinschalige activiteiten. Ook de overlast van grotere evenementen zoals de jaarlijkse kermis, de Singelloop of de kunstbeurs Art Breda was en is beperkt.

De laatste 10-15 jaar veranderen de aard en omvang van evenementen geleidelijk. Enerzijds is het aantal evenementen sterk toegenomen, anderzijds zijn relatief rustige evenementen gesubstitueerd door festivals met een zeer hoog geluidsvolume. 

Omwonenden die hebben geklaagd bij de milieuklachtenlijn, zijn systematisch aan het lijntje gehouden. Het vaste antwoord bij het indienen van een klacht luidde dat die "zou worden meegenomen in de evaluatie”. Terugkoppeling van die evaluatie naar de klagers ontbrak. Brieven aan de Gemeente Breda bleven onbeantwoord. Er gebeurde helemaal niets met klachten. De Gemeente stelt in de media zelfs nauwelijks klachten te krijgen!

Wie verhaal wilde halen vanwege materiële schade, zoals gebarsten ruiten, vernielde tuinen of gesloopte regenpijpen, kreeg nul op rekest. De Gemeente stelt zich namelijk op het standpunt “slechts verstrekker van de vergunning” te zijn en dus niet aansprakelijk te zijn voor schade die ontstaat door een festival. Organisatoren wijzen aansprakelijkheid af omdat “zij binnen de normen zoals vastgelegd in de vergunning blijven en causaliteit door klager bewezen moet worden”.

Omdat de maat vol was, heeft een aantal omwonenden in 2012 de dialoog gezocht met de Gemeente Breda. Men heeft input gegeven aan de ambtelijke nota ‘Richting aan evenementen’. Deze nota is vastgesteld door de Bredase Gemeenteraad in december 2013. In die nota erkende de Gemeente dat de druk op sommige locaties, het Chasséveld in het bijzonder, (te) groot was en er behoefte was aan een nieuw evenementenbeleid. De Gemeenteraad gaf dan ook opdracht om een nieuw evenementenbeleid voor de binnenstad te formuleren. 

De inkt van die nota was echter nog niet opgedroogd of de Gemeente gaf vergunning voor wéér een extra festival: het Radio 538 Koningsdagfestival. Waar de Gemeente Amsterdam geen vergunning meer gaf vanwege de overlast en risico’s, bleek uitbreiding van de festivalagenda voor 2014 in Breda met het grootste evenement ooit op het Chasséveld geen enkel probleem. Omwonenden zijn niet gevraagd naar hun mening. Die voelden zich wederom in hun hemd gezet, temeer het – in tegenspraak tot de notitie ‘Richting aan Evenementen’ – niet bleek te gaan om substitutie, maar om uitbreiding met weer een jaarlijks terugkerend evenement. 

De laatste jaren gaat dat hoge geluidsvolume gepaard met intense bastonen. Wat begon met één Dance-event zonder winstoogmerk in 2003, is uitgegroeid tot een commerciële festivalindustrie. Van maart tot oktober staat iedere maand tenminste één weekend in het teken van een openlucht festival met het hoogst denkbare geluidsniveau. De hedendaagse Chasséveld-festivals zijn dan ook tot in de wijde omgeving van Breda hoorbaar.

Tijdens Breda Live op 9 juli 2016 waren die bastonen zó luid, dat auto- en huisalarmen spontaan afgingen in de omgeving. Dit festival was tot in Oosterhout en België hoorbaar. Veel omwonenden zijn gevlucht omdat zij misselijk werden van de bastonen. Die hebben zich vervolgens mondeling en schriftelijk tot de Gemeente Breda gericht. Maar een inhoudelijke reactie, laat staan een blijk van onderkenning van het spanningsveld tussen festivals en de directe omgeving, bleef uit. Dit ontnam een aantal omwonenden de hoop op een constructieve dialoog met de Gemeente Breda. Al met al is de overlast voor omwonenden van het Chasséveld niet langer duldbaar. Daarom hebben zij in het najaar 2016 de Stichting Chasséveld opgericht.

Terwijl de sentimenten oplopen en een nieuw Evenementenbeleid in de maak is, wordt nog snel de ene na de andere vergunning verleend. In lijn met het onbeleefde gedrag in het verleden, zal Breda Live in 2017 niet één, maar twee dagen duren (7 én 8 juli 2017). De Gemeente staat het niet alleen toe dat festivals meerdere dagen duren, ze is er zelfs blij mee. Want dat komt de Horeca ten goede. Het kon en kan niet op in Breda. Oog of oor voor omwonenden had en heeft de Gemeente niet. Die zijn alleen maar lastig!

Wat beoogt de Stichting?

De Stichting Chasséveld heeft ten doel om de leef- en woonkwaliteit van de omwonenden van het Chasséveld te Breda te verbeteren door alle vormen van overlast, met name van geluidsoverlast, die optreedt of kan optreden als gevolg van evenementen die op het Chasséveld in Breda worden georganiseerd en andere daar plaatsvindende activiteiten die (geluids-)overlast kunnen veroorzaken, zoveel mogelijk terug te dringen, dan wel te voorkomen.

De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het zo mogelijk participeren in overleg(structuren) met de Gemeente Breda over het te voeren (evenementen)beleid en de te verlenen vergunningen, het geven van informatie aan omwonenden en het voeren van bestuurs- en civielrechtelijke procedures.

 

Steun ons en word sympathisant!


Stichting Chasséveld

Postbus 9593

4801 LN Breda

www.chasseveld.nl

info@chasseveld.nl