Update inzake kort geding Vergunning Breda Live

Hedenmiddag diende het kort geding waarin de rechter gevraagd is om de - pas op 16 juni jl - verleende vergunning voor Breda Live 2017 in te trekken.

Hieronder treft u een impressie van de zitting, ongetwijfeld gekleurd
door de belangen van omwonenden die de Stichting behartigt.

Morgenvroeg 30 juni doet de rechter uitspraak.
Het is te hopen dat zij het belang van een leefbare binnenstad wél ziet.

Vanmiddag vond de zitting plaats van het kort geding dat de Stichting Chasséveld heeft aangespannen tegen de Gemeente. De advocaat van de stichting heeft namens de omwonenden verzocht tot het intrekken van de vergunning.

De Stichting heeft tal van argumenten aangevoerd. Daarover bent u eerder geïnformeerd. Een aantal documenten treft u op onze website, komende dagen volgen er meer.

 

Standpunt Gemeente

De Gemeente beriep zich met name op gewoonterecht (“We doen dit in Breda al jaren zo; waarom heeft men niet eerder geklaagd? etc”). Daarnaast bagatelliseerde men het belang van de vigerende beleidsnota’s (“de algemene plaatselijke verordening, de evenementennota, de nota feestregels en de daarin genoemde (geluids)normen dateren uit 1999 en zijn sterk verouderd”). Daarom vond men dat ze volledig binnen haar beleidsruimte had gehandeld.

Ook stelde de Gemeente dat de vergunde geluidsmaxima gebaseerd zijn op adviezen van b.v. de experts van de Omgevingsdienst. Het was daarom ook niet nodig om van de organisator een echt geluidsplan te verlangen. Bovendien zou men met speakers het geluid zo kunnen richten dat de omgeving nauwelijks last heeft. Men had in het verleden al bewezen dat dit goed was. 

Dat de afgegeven vergunning een hogere maximale waarde (80 dBA) toestaat dan de Omgevingsdienst heeft geadviseerd (75 dBA), moest gezien worden in het licht van het feit dat de Gemeente de omgeving is tegemoetgekomen: “Immers, de organisator had 100 dBA aangevraagd, dus we hebben voor 20 dBA aan de bewoners gedacht”. Bovendien zou de geluidsbelasting alleen aan de meest geluidsgevoelige gevel 80 dBA zijn en daarna al heel snel verdampen tot het algemeen toegestane niveau van 50 dBA. Daar zou de Omgevingsdienst de afgelopen jaren op toegezien hebben. 

De hele vergunning zou tot stand gekomen zijn ómdat men aan de omgeving gedacht heeft. Waarom men dan bijvoorbeeld afbraak tot 03.00 uur ’s nachts toestaat, bleef onduidelijk. Die activiteiten zouden er volgens de Gemeente en organisator overigens ook niet zijn: “In de nacht worden alleen maar schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd, zoals elders in de stad ook plaatsvinden”. Onzin natuurlijk.

De rechter vroeg wat de sancties zijn wanneer de organisator de vergunde normen overschrijdt. Volgens de Gemeente zou het geluidsniveau dan naar beneden bijgesteld moeten worden en als men in herhaling zou vallen "kun je denken aan boetes".

Uit nog veel meer van dit soort uitspraken bleek overduidelijk dat de Gemeente Breda geen enkel idee heeft waarover men spreekt. Of hun neus wordt steeds langer. Men is niet in staat om op een professionele én neutrale manier verantwoordelijkheid te nemen. Men doet maar wat. Men heeft organisatoren de afgelopen jaren zoveel toegestaan en gestimuleerd, dat men nu niet weet hoe dat terug te draaien. De Gemeente weet nog minder hoe om te gaan met het steeds krachtiger wordende tegengeluid. Maar dat wist de Stichting op basis van alle gesprekken over het nieuwe evenementenbeleid al langer.

 

Standpunt organisator

De organisator Volver B.V. liet zich ontvallen dat annulering grote financiële gevolgen zou hebben. Daarmee sorteerden ze voor op een eventuele schadeclaim.

Dat is natuurlijk zo, maar de Gemeente heeft bij monde van de wethouder bij herhaling – bijvoorbeeld in de schriftelijke beantwoording van vragen door Gemeenteraadspartijen – gesteld dat alle promotionele en commerciële activiteiten volledig voor risico en rekening van de organisator zijn. Dat zou geen enkele druk leggen bij de Gemeente om een vergunning te moéten afgeven indien een bezwaarprocedure zou worden gestart.

 

Was het allemaal kommer en kwel? Nee! De Gemeente erkende dat in de nota ‘Richting aan Evenementen’ uit 2013 is opgenomen dat er 4 luidruchtige evenementen per jaar mogen plaatsvinden op het Chasséveld. Wel moest de Gemeente door de Stichting herinnerd worden aan de tweede afspraak in diezelfde nota, namelijk dat dit aantal zou worden teruggeschroefd zo gauw Breepark gereed is. Desgevraagd door rechter en Stichting erkende de Gemeente dat - mocht Breda Live toch doorgaan - het aantal van 4 toegestane evenement(dagen) bij het doorgaan van Breda Live opgesoupeerd is. Hoewel het maximale aantal van 2 evenementen op dit moment naar de mening van de Stichting zou moeten gelden, was de Gemeente het daar niet mee eens. Zoals zo vaak in de hele communicatie tot nu toe over, kon zij haar niet duidelijk motiveren. De logische consequentie van deze uitspraak zou moeten zijn, dat we in ieder geval de rest van de zomer gevrijwaard zijn van luidruchtige evenementen. Maar de Gemeente Breda heeft tot nu toe nooit uitgeblonken in betrouwbaarheid…

 

Of de rechter het aandurft om de vergunning in te trekken, is de vraag. Want met 15.000 betalende bezoekers zou het toch volgens de andere partijen “niet mogen kunnen dat dit evenement doorgang zou vinden”.

 

Morgenvroeg doet de rechter uitspraak.